RIOU, Louis Adolphe (1893-1958)

RIOU, Louis Adolphe (1893-1958)